19 The asymmetric King

Minimalvision 19 – The asymmetric King, Geometry, Minimal, Drawing
Minimalvision 19 – The asymmetric King, Geometry, Minimal, Drawing