15 Pac-Man cracks up

Minimalvision 15 – Pac-Man cracks up, Geometry, Minimal, Drawing
Minimalvision 15 – Pac-Man cracks up, Geometry, Minimal, Drawing